english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Oświadczenie Rady Synodalnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP - 2000

Rada Synodalna Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w imieniu Synodu Kościoła popiera wysiłki i starania Polski zmierzające do jak najszybszego przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej.

 

Wyznawcy luteranizmu na przestrzeni prawie pięciu wieków swojej obecności na ziemi polskiej, poprzez przesłania światopoglądowe, osiągnięcia w dziedzinie szkolnictwa i gospodarki znacząco przyczynili się do wpisania oblicza naszego kraju w szeroki kontekst europejski i mają duży wkład w nierozerwalną przynależność Polski do rodziny narodów Europy.

 

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, obserwując zachodzące w naszym kraju zmiany uważa, że szybka integracja Polski ze strukturami europejskimi jest wyzwaniem i historyczną szansą dla naszego narodu.

 

Jesteśmy świadomi zagrożeń i przejściowych wyrzeczeń, jakie musi ponieść społeczeństwo w pierwszej fazie związanej z przystosowaniem naszego życia do standardów europejskich, od których ze względów politycznych zostaliśmy po drugiej wojnie światowej odsunięci, lecz równocześnie jesteśmy przekonani, że korzyści wypływające z integracji ze strukturami Unii Europejskiej przewyższają ewentualne wyrzeczenia i trudności.

 

Uważamy dotychczasową politykę informacyjną w tym względzie za niewystarczającą. Jesteśmy zdania, że Polska ma jeszcze przed sobą ogólnonarodową dyskusję na temat jej miejsca i roli w Europie. W tej dyskusji nie powinno zabraknąć głosu Kościołów chrześcijańskich.

 

Mamy też świadomość, że jako społeczeństwo obywatelskie powinniśmy wnieść do Unii Europejskiej wiele inicjatyw oraz dużo własnego zaangażowania i solidnej pracy, aby poprawić nasz gospodarczy, społeczny i polityczny wizerunek.

 

Geopolityczne usytuowanie naszego kraju daje nam mandat do stwierdzenia, że proces integracji Europy nie powinien zakończyć się na Bugu. Chrześcijanie czują się odpowiedzialni za poszerzenie jedności kontynentu i objęcie nią naszych wschodnich sąsiadów. To zobowiązanie zostało wyrażone przez uczestników Drugiego Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego, jakie w 1997 roku obradowało w Graz pod hasłem "Pojednanie - Boży dar i źródło nowego życia". Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP przyznaje się do tego zobowiązania i pragnie uczynić wszystko, co możliwe, aby przyczynić się do poszerzania obszaru porozumienia, pojednania pokojowej współpracy.

 

Mamy nadzieję, że zgodnie z klauzulą zawartą i w Akcie Końcowym Traktatu Amsterdamskiego z 1991roku znajdziemy w Unii Europejskiej partnera gotowego do dialogu, uznającego zasady demokratyczne, chroniącego prawa do różnorodności i odmienności przekonań, zachowania regionalizmów i własnych zwyczajów, wspólnotę, w której chrześcijanie na równych prawach będą mogli budować przyszłość.

 

Jako Kościół Luterański w Polsce pragniemy Europy, która odchodzi od modelu res publica christiana na rzecz budowania pluralizmu, który wzajemnie wzbogaca w wspólnoty kościelne i państwowe. Uważamy, że Europa nie powinna być terenem chrześcijańskiego sprawowania władzy, lecz miejscem służby i świadectwa chrześcijańskiego, składanego przez Kościoły.

 

Rada Synodalna Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wyraża nadzieję, że wkraczając w nowe tysiąclecie Kościoły chrześcijańskie na naszym kontynencie również pogłębią procesy integracyjne, dając wspólnie wiarygodne i ekumeniczne świadectwo.