english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drugi dzień obrad Synodu

Sobota na Synodzie Kościoła

26.04.2014

Drugi dzień obrad Synodu rozpoczął się od porannego rozważania i słów pozdrowień, które wygłosił gość Synodu, zwierzchnik Ewangelickiego Kościoła Nadrenii ks. prezes Manfred Rekowski.


Drugi dzień obrad Synodu

Ewangelicki Kościół Nadrenii (Niemcy), cieszy się długimi i stabilnymi kontaktami z Waszym Kościołem. To udane sąsiedztwo leży nam szczególnie na sercu i czyni tę wizytę szczególnym wydarzeniem – powiedział ks. prezes  Manfred Rekowski.

 

Ks. M. Rekowski – Mazur z urodzenia - odniósł się także do sytuacji politycznej: 25 lat po upadku muru berlińskiego czujemy się szczególnie związani z krajem, który dzięki swej odwadze i danemu odporowi zapoczątkował przełom w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jako zachodni sąsiedzi wiele zawdzięczamy ludziom, którzy tutaj wstawiali się za solidarnością, sprawiedliwością wolnością. Jesteśmy wspólnie powołani do wyznawania naszej wiary w nowej Europie, która dopiero co się zrosła, ale z drugiej strony doświadcza nowych zagrożeń w bezpośrednim sąsiedztwie Waszego kraju – przekonywał zwierzchnik ewangelików z Nadrenii.

 

Słowa pozdrowienia wygłosił także ks. superintendent Andrzej Malicki – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce.  Podkreślił owocną współpracę ekumeniczną między luteranami a metodystami w Katowicach, z których się wywodzi. Wspomniał też wybitnych, zmarłych w tym roku luterańskich ekumenistów - bpa Tadeusza Szurmana i ks. prezesa Jana Grossa. Superintendent A. Malicki przywołał także trudne relacje między obydwoma Kościołami, które jak stwierdził, mają charakter historyczny. Podsumowując swoje pozdrowienia życzył synodowi daleko idącej i owocnej ekumenicznej współpracy ekumenicznej na wszelkich płaszczyznach życia kościelnego.

 

Po rozpoczęciu sesji kontynuowano dyskusję wokół sprawozdania Biskupa Kościoła. Po dyskusji sprawozdanie to zostało przyjęte i Synod przystąpił do rozpatrywania kolejnych sprawozdań. Adam Pastucha przedstawił merytoryczne sprawozdanie Konsystorza oraz sprawozdanie finansowe. Uzupełniło je sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Ostatecznie wszystkie sprawozdania zostały przyjęte, a Synod udzielił absolutorium Konsystorzowi Kościoła za rok 2013. Przyjęto też sprawozdania komisji synodalnych, Biskupa Wojskowego oraz sprawozdania z diecezji i duszpasterstw środowiskowych.

 

Kolejnym punktem porządku obrad był zatwierdzenie na stanowisku zastępcy Biskupa Kościoła osoby bpa Ryszarda Bogusza. Został nominowany na tę funkcję przez zwierzchnika luteran w Polsce – bpa Jerzego Samca. Synod przyjął nominację w głosowaniu. Bp Ryszard Bogusz obejmie nową funkcję po zmarłym w styczniu zwierzchniku Diecezji Katowickiej – biskupie Tadeuszu Szurmanie.

 

Bardzo dziękuję za dokonanie tego wyboru, choć myślę, że biskup Kościoła cieszy się dobrą formą i zdrowiem, dlatego raczej nieczęsto będę musiał go zastępować – humorystycznie podsumował biskup Bogusz.

 

Zastępca Biskupa Kościoła zastępuje go we wszystkich czynnościach w razie jego chwilowej nieobecności lub choroby. W przypadku śmierci zwierzchnika Kościoła jego zastępca pełni wszystkie jego obowiązki do momentu wyboru nowego biskupa.

 

Bp Ryszard Bogusz urodził się 2 marca 1951 r. w Bielsku-Białej. Po maturze podjął studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Uzyskał tytuł magistra teologii ewangelickiej w roku 1975, na podstawie pracy magisterskiej Małżeństwa mieszane wyznaniowo w świetle dokumentu Motu prioprio matrimonia mixta. Następnie 11 czerwca 1976 r. został ordynowany na księdza ewangelickiego i rozpoczął wikariat we wrocławskiej Parafii Opatrzności Bożej u ówczesnego seniora Diecezji Wrocławskiej – ks. Waldemara Lucera. W 1981 roku został administratorem, a w 1992 r. proboszczem parafii Opatrzności Bożej. Od wprowadzenia w urząd biskupa diecezji w 199 4r. funkcję tę piastuje aż po dzień dzisiejszy.

 

Ks. bp Ryszard Bogusz jest sekretarzem dolnośląskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, proboszczem ewangelickiej parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu, członkiem Rady Fundacji Krzyżowa dla Europejskiego Porozumienia, członkiem fundacji charytatywnej Wrocław – Dortmund, jak również fundacji Ręce Rękom, członkiem Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Popierania Ekumenicznego Centrum Europy we Frankfurcie nad Odrą. Bp R. Bogusz jest inicjatorem wielu polsko-niemieckich kontaktów partnerskich, przede wszystkim partnerstwa pomiędzy Diecezją Wrocławską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP a Ewangelickim Kościołem Berlina Brandeburgii i Śląskich Górnych Łużyc. Jest on także kuratorem polskiej sekcji Międzynarodowego Towarzystwa Bonhoefferowskiego. Biskup Bogusz od 2005 r., pełni funkcję prezesa Diakonii Polskiej.

 

W uznaniu jego społecznego zaangażowania odznaczony przez władze miasta odznaką „Zasłużony dla miasta Wrocławia i województwa wrocławskiego”. Za działania w dziedzinie ekumenicznej otrzymał „Nagrodę Brata Alberta”, a w 1989 roku nagrodę prestiżową „Wielkiej Wrocławskiej”. W dowód uznania za pracę na rzecz pojednania i zbliżenia pomiędzy Polską a Niemcami uhonorowany został w 2000 roku Krzyżem Zasługi I Klasy Republiki Federalnej Niemiec, a w 2004 roku medalem Akademii Medycznej we Wrocławiu.

 

Biskup Ryszard Bogusz od 1997 r. zaangażował się w utworzenie wrocławskiej Dzielnicy Czterech Wyznań, zwanej też Dzielnicą Wzajemnego Szacunku. Związany jest także
z szerzeniem myśli teologicznej Dietricha Bonhoeffera. Kierowana przez niego Parafia Opatrzności Bożej oraz Diecezja Wrocławska znane są z ekumenicznej postawy i otwartości. Jednym z przejawów tej działalności jest Festiwal Kultury Protestanckiej.

 

Bp R. Bogusz jest żonaty, ma syna.

 

Synod w popołudniowej części obrad przeprowadzł dyskusję nad wnioskami zgłoszonymi synodałów. Rozmawiano między innymi nad zmianami składu Synodu Kościoła, stanowiskiem w sprawie małżeństwa i rodziny, nad umożliwieniem proboszczom pomocniczym kandydowania na Biskupa Diecezji, nad wprowadzeniem stanowiska wikariusza stałego w miejsce proboszcza pomocniczego. Dyskusja był kontynuowana w komisjach synodalnych, które zebrały się w sobotni wieczór.

 

Rozważanie wieczorne, przedstawione przez bp. prof. Marcina Hintza, zakończyło sobotnie obrady Synodu Kościoła.

 

zdjęcia: Zwiastun Ewangelicki