english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Jesienna sesja Synodu

Trwają obrady w Łodzi

13.10.2018

Nabożeństwem spowiednio-komunijnym rozpoczęły się obrady 4. sesji XIV kadencji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Miejscem obrad sesji jesiennej jest Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego. 


Jesienna sesja Synodu

Nabożeństwo poprowadzili Prezes Synodu Kościoła ks. Adam Malina, zwierzchnik diecezji warszawskiej bp Jan Cieślar, a kazanie wygłosiła dk. Halina Radacz. 


Nawiązując do Roku Świadectwa Kościoła dk. Halina Radacz przytoczyła słowa apostoła Pawła z 1. Listu do Koryntian 9, 19 – 23 i 62. tezę ks. Marcina Lutra: Prawdziwym skarbem Kościoła jest święta Ewangelia chwały i łaski Bożej. Dk. Radacz przypomniała, że „zadaniem Kościoła, w którego służbę zostaliśmy powołani i za który jesteśmy odpowiedzialni jest zwiastowanie Ewangelii – inaczej - bycie świadkiem Jezusa Chrystusa.  (…) Być świadkiem Jezusa jest o wiele trudniej, ponieważ potwierdzeniem naszego świadectwa jest nasze życie. Kto uwierzy kaznodziei nawołującemu do miłości, jeżeli sam nie potrafi kochać ludzi? Kto uwierzy nawoływaniu do wolności komuś, kto zniewala innych? Kto uwierzy nawoływaniu do szczodrości – jeśli mówi to skąpiec?”

Dk. Radacz podkreśliła, że nie ma ludzi wolnych od ludzkich słabości, ułomności, od grzechu, od chęci panowanie, posiadania, od kompleksów i lęków. Dlatego tak istotne jest odkrycie, że „świadectwo Kościoła, to nie jest świadectwo wydane przez instytucję „Kościół”, to świadectwo każdego i każdej z nas, to wiarygodne świadectwo życia każdego, kto wyznaje, że Jezus Chrystus jest jego/ jej Panem. To także świadectwo składane naszej miłości i odpowiedzialności, gdy jako społeczność wierzących podejmujemy trudne tematy, niesiemy pomoc słabym i wykluczonym, gdy nie udajemy, że problem nie istnieje, ale podejmujemy wyzwania dzisiejszego czasu”.
Tekst kazania

Podczas nabożeństwa pozdrowienia przekazali goście z Holandii, Niemiec i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce.


Pierwsze pozdrowienie wygłosiła ks. Catrien van Opstal, przedstawicielka Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Holandii, Proboszcz Parafii Ewangelicko-Luterańskiej w Utrechcie, mówiła w imieniu swoim i ks. dr. Andreasa Wöhle, Prezesa Ewangelicko-Luterańskiego Synodu Kościoła Protestanckiego w Holandii. Przypomniała o polskich ewangelickich nabożeństwach w Utrechcie i długoletniej współpracy pomiędzy Kościołami w Polsce i Holandii.

Tekst pozdrowienia

W imieniu ks. radcy Raphaela Quandta, przedstawiciela Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Bawarii, Referenta ds. Europy Środkowo-Wschodniej przemawiał Heinz Dunkenberger-Kellermann, który mówiąc o współpracy podkreślił, że „Ewangelia i jedna wiara w jedynego Boga łączy silnie i głęboko korzenie naszych  Kościołów. Razem szukamy oparcia w Bożym Słowie i odpowiedzi na pytania naszych czasów”. 

Tekst pozdrowienia


Po nabożeństwie Prezes Synodu ks. Malina otworzył jesienną sesję Synodu Kościoła. że do grona duchownych członków Synodu został powołany ks. Robert Sitarek, który zastąpił ks. Jana Kurko. Z nominacji Rady Synodalnej do Synodu Kościoła weszła także Dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk. Edward Markuzel wszedł w skład Synodu na miejsce zmarłego w kwietniu Jerzego Kłody.

W pierwszym dniu obrad Synod przyjął Sprawozdanie Rady Synodalnej, sprawozdanie Biskupa Kościoła oraz sprawozdanie Konsystorza.Przedstawiono również budżet Kościoła na rok 2019. 


W drugim dniu obrad Synod będzie dyskutował m.in. na temat roli i miejsca konfirmacji w Kościele.  Konfirmacja w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jest aktem uznania dojrzałości chrześcijańskiej, ale nie ma charakteru sakramentu. Polega ona na publicznym wyznaniu wiary i złożeniu ślubowania wierności Bogu i Kościołowi przed zgromadzonym zborem. Rozmowy na temat konfirmacji trwają w Kościele ewangelicko-augsburskim od dwóch lat. Pretekstem do rozmów stały się zmiany w systemie edukacji, które postawiły Kościół przed pytaniem o wiek, w jakim odbywa się konfirmacja. Równocześnie okazało się, że konieczna jest szersza refleksja dotycząca współczesnego rozumienia konfirmacji. Dlatego w rozmowy zaangażowały się diecezje oraz parafie, a w kwietniu 2018 r. został powołany  zespół  roboczy, który miał przygotować propozycje rozwiązań w zakresie praktycznych aspektów konfirmacji. Wyniki prac zespołu zostaną zaprezentowane właśnie podczas tej sesji Synodu Kościoła.


W niedzielę obrady przeniosą się na teren łódzkiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, a nabożeństwo synodalne odbędzie się w kościele św. Mateusza. Podczas nabożeństwa zostanie wręczona Nagroda Kościoła im. królewny Anny Wazówny, którą otrzyma Komisja ds. polskich Kościoła Protestanckiego w Holandii. Kazanie wygłosi ks. Catrien van Opstal z Holandii. Po nabożeństwie obrady zostaną wznowione, a synodałowie wysłuchają wykładu abpa Grzegorza Rysia pt. „Ewangelizacja i ekumenizm”.  Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w Polsce, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in. sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła.