english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Synod przeciw wszelkim formom przemocy

Szersze informacje o uchwale

30.04.2019

Podczas sesji wiosennej w kwietniu Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wyraził sprzeciw wobec tolerowania wszelkich form przemocy i nadużyć seksualnych, które mogły lub mogą występować w Kościele. 


Synod przeciw wszelkim formom przemocy

Chodzi o sytuacje, w których sprawca wykorzystuje małoletność ofiary albo nadużywa stosunku zależności (przełożony-podwładny itp.) lub wykorzystuje krytyczne położenie ofiary. 

W uchwale Synod przypomniał, że przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem danej osoby do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, należy uzyskać informację, czy dane tej osoby są zamieszczone w zasobach Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym. 

Odnosząc się do kwestii praktycznych zgłaszania ewentualnych nadużyć seksualnych Synod wskazał dwie drogi:

1) zawiadomienie bezpośrednie organów ścigania: Synod przypomniał, że każda osoba pełniąca funkcje urzędowe w Kościele, która w związku ze swą działalnością powzięła podejrzenie popełnienia przestępstwa, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz podjąć działania, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. Zawiadomienie powinno być złożone do wiadomości właściwego biskupa diecezjalnego i Biskupa Kościoła. 

2) zawiadomienie Biskupa Kościoła poprzez wysłanie wiadomości na utworzoną od dnia 1 czerwca 2019 r. specjalną skrzynkę poczty elektronicznej: zgłoszenia te mogą być następnie przedmiotem postępowania przygotowawczego w rozumieniu Przepisów dyscyplinarnych Kościoła. W razie ustalenia, że dane zgłoszenie jest wiarygodne, zawiadomione zostaną organy ścigania, a duchowny (jeśli on jest domniemanym sprawcą) powinien podlegać zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy we właściwym postępowaniu. 

Równocześnie Synod wskazał na konieczność kierowania osób zgłaszających nadużycia seksualne do Centrum Mediacji i Poradnictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w celu zapewnienia im niezbędnej pomocy pozaprawnej.

Zwrócono też uwagę na konieczność zapewnienia duchownym i innym osobom pełniącym aktywnie służbę w Kościele dostępu do odpowiednich materiałów i szkoleń związanych z problemem przemocy na tle seksualnym.

Na stronie ewangelicy.pl zamieszczony został wywiad z synodałem Łukaszem Cieślakiem, który zgłosił wniosek.