english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Troszczmy się o stworzenie

Synod zachęca do podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu

27.04.2019

W Warszawie trwają obrady 5. sesji XIV kadencji Synodu Kościoła.


Troszczmy się o stworzenie

W drugim dniu obrad sprawozdanie złożyli Biskup Kościoła i Konsystorz. Synodałowie przyjęli również sprawozdania z pracy duszpasterstw, komisji synodalnych oraz instytucji kościelnych. Rozpoczęła się również praca nad wnioskami nadesłanymi na Synod Kościoła.
 
Podczas popołudniowej sesji w sobotę dyskutowano na temat troski o Boże stworzenia (jest to wątek przewodni roku 2019). Synodałowie wysłuchali dwóch referatów. Dr hab. Jerzy Sojka przedstawił wątki ekologiczne we współczesnej debacie luterańskiej, a prof. dr hab. Kalina Wojciechowska kontekst biblijny myśli ekologicznej. 

Po części wykładowej rozpoczęła się dyskusja panelowa, którą poprowadził prof. Jarosław Płuciennik (diec. warszawska). Wzięli w nim udział: Krzysztof Maria Różański (diec. mazurska), Alfred Smolczyński (diec. wrocławska) i Andrzej Weigle (diec. warszawska). Rozmówcy zwrócili uwagę na praktyczne aspekty ochrony środowiska, podkreślając, że zmiany można zacząć od siebie. 
 
Synod Kościoła przyjął stanowisko w sprawie troski i odpowiedzialności za stworzenie. W stanowisku zaakcentowano, że „zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, anomalie atmosferyczne - to widoczne skutki postępującej ingerencji człowieka w Stworzenie”. Przypomniano, że także Kościoły podjęły działania, by zatrzymać zmiany klimatyczne: „Kościół jest powołany do odpowiedzialności w każdym z obszarów (teologia, edukacja, gospodarka) w celu przywrócenia pierwotnej harmonii współistnienia gatunków w powierzonym im środowisku. Zadaniem współczesnego człowieka jest odpowiedzialność za całe Stworzenie” na co uwagę zwraca od czterech dekad m.in. działa Światowa Federacja Luterańska. 

W stanowisku odwołano się do biblijnej historii stworzenia człowieka. Podkreślono, że „ludzie zostali powołani do życia jako jego część, z zadaniem zasiedlenia ziemi i troski o nią. Otrzymali to zadanie, gdyż Bóg powołał ich do życia na swój obraz i podobieństwo. Pierwotna harmonia Stworzenia uległa zakłóceniu, gdy stworzenie (człowiek) zapragnął zająć miejsce Stwórcy (Boga) (por. 1 Mż 3,5). Wypełnienie wcześniejszego przykazania, aby czynić sobie ziemię podległą (1 Mż 1,28), zostało naznaczone pychą. Mimo grzechu, Bóg nie odwrócił się od ludzkości, pozwalając jej żyć, popełniać błędy oraz ponosić ich konsekwencje (por. 1 Mż. 6,5-7)”. Bóg przekazując człowiekowi odpowiedzialność za stworzenie uczynił go równocześnie swoim współpracownikiem w dziele zachowania Stworzenia, a także zobowiązał go do postawy dziękczynienia za otrzymany dar życia. Z uwagi na nieodpowiedzialne „ dysponowanie Stworzeniem” zmiany klimatu zaczęły zagrażać zdrowiu i życiu człowieka. W stanowisku stwierdzono, że „chrześcijanie nie mogą pozostawać obojętni wobec zagrożeń postępującej industrializacji. Ochrona klimatu jest jednym z praktycznych zadań wynikających z poczucia odpowiedzialności przed Bogiem i bliźnim”. 

Przypomniano również, że „Bóg w Jezusie stał się częścią Stworzenia, a tym samym ludzkości i jej historii. Zbawiciel zaprasza, aby człowiek powrócił do Boga i zwrócił się w stronę Stwórcy (por. Łuk. 9,25)”. Dzięki miłości Bożej objawionej w Chrystusie człowiek staje się „nowym stworzeniem” (por. 2 Kor. 5,17). „Wierzący jako usprawiedliwiony grzesznik jest „nowym człowiekiem”, który rodzi się z wiary i Chrztu Świętego do „nowego stworzenia” które jest dziełem własnym Boga w Jezusie. Chrześcijanin jako powołany łaską do wieczności, winien z troską odnosić się do całego Stworzenia. Jest ono darem Boga dla wszystkich pokoleń, miejscem objawienia Boga w Jezusie”. 
 
W stanowisku Synodu znalazły się także postulaty zmian, które mogłyby spowolnić niekorzystne procesy, a nawet je zatrzymać (tam, gdzie to możliwe).
1. Zachowanie równowagi ekologicznej: to, co człowiek swemu ekosystemowi zabiera lub czym go obciąża nie może przekraczać tego, co jest on w stanie odbudować lub usunąć we własnym zakresie. 
2. Odwracalność i wolność wyboru: wszelka ingerencja w naturę, której dopuszcza się człowiek, nie może mieć skutków nieodwracalnych. Następne pokolenia muszą zachować możliwość wyboru zupełnie innych dróg rozwoju technicznego i sposobu życia. 
3. Sprawiedliwość międzypokoleniowa: wszelkie rozwiązania muszą uwzględniać warunki życia przyszłych pokoleń. Niedopuszczalne jest, aby ponosiły one finansowe i ekologiczne obciążenia naszych wyborów. 

Na koniec zwrócono uwagę, że w Kościele, w poszczególnych parafiach, można w praktyczny sposób urzeczywistnić Boży nakaz troski o Stworzenie. Jest to możliwe do osiągnięcia np. poprzez „poprawę bilansu energetycznego (ekologiczne ogrzewanie, ograniczenie strat ciepła), energooszczędne oświetlenie itp.”. Zaproponowano na przykład, by w pobliżu budynków kościelnych wyznaczyć miejsca na parkingi/stojaki rowerowe, a parafian zachęcać do korzystania z publicznych środków transportu oraz organizacji wspólnych dojazdów na nabożeństwa samochodami dla osób mieszkających blisko siebie. Jeszcze inną propozycją jest organizacja „nabożeństw pod osłoną nieba” np. w leśnych kościołach, ogrodach parafialnych itp. Na gruncie parafialnym warto uwzględnić racjonalne wykorzystanie energii, wody, materiałów biurowych, segregowanie śmieci, odpowiednią pielęgnację zieleni, unikanie brukowania, rezygnację z naczyń jednorazowych czy też używania tworzyw sztucznych na cmentarzach. 

Lecz zmiany zaczynają się człowieku. Synod zachęca do podjęcia działań edukacyjnych i podkreślania odpowiedzialności za Stworzenie, jaką ma każda osoba. Stanowisko inspiruje również do współpracy z lokalnymi organizacjami ekologicznymi w celu realizacji warsztatów, zajęć i prelekcji. 

Pełny tekst stanowiska Synodu
 
__________________________________________
Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in. wybór Biskupa Kościoła, sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, wybór Konsystorza i Rady Synodalnej, która stanowi prezydium Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami.