english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wielki Piątek wolny dla ewangelików

Dzień ustawowo wolny od nauki i pracy

28.03.2018

Wielki Piątek to dla ewangelików najważniejsze święto. Wiele osób uczestniczy w nabożeństwach ze Spowiedzią i Wieczerzą Pańską. Dlatego osobom należącym do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przysługuje prawo zwolnienia w tym dniu od nauki lub pracy.


Wielki Piątek wolny dla ewangelików

Wg Ustawy z dnia 13 maja 1994 r.  o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 43) osobom należącym do Kościoła przysługuje prawo zwolnienia od nauki lub pracy w następujące święta ewangelickie niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy:

1) Wielki Piątek – Pamiątka Śmierci Chrystusa Pana,
2) Święto Wniebowstąpienia Chrystusa Pana,
3) 31 października – Święto Reformacji,

Warunki zwolnienia zostały określone w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1153). Z ustawy wynika, że osoby należące do Kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy lub nauki na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii.

Z kolei osoby niepełnoletnie mogą korzystać z tych praw na wniosek rodziców bądź opiekunów prawnych.

W ustawie wskazano również, że zwolnienie od pracy może być udzielone pod warunkiem odpracowania czasu zwolnienia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w dni ustawowo wolne od pracy lub pracę w godzinach nadliczbowych.

Szczegółowe zasady udzielania zwolnień zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy (Dz.U. 1999 nr 26 poz. 235)