english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Najczęściej zadawane pytania

 • W jaki sposób wstąpić do Kościoła Ewangelicko-Augburskiego?
  • Osoby, które chcą wstąpić do Kościoła luterańskiego, a nie były wcześniej ochrzczone, są przyjmowane do Kościoła poprzez Chrzest Święty. Akt ten poprzedzony okresem przygotowawczym. Natomiast osoby, które zostały ochrzczone już w innych Kościołach chrześcijańskich, a chciałyby wstąpić do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, mogą to uczynić po okresie przygotowawczym, w czasie którego poznają naukę i życie Kościoła. Uczestniczą wtedy w nabożeństwach, spotkaniach parafialnych i innych formach działalności parafii. Ukoronowaniem tego procesu jest sam akt wstąpienia do Kościoła, który zasadniczo ma miejsce podczas nabożeństwa. Po akcie wstąpienia wstępujący do Kościoła oraz duchowny podpisują odpowiedni protokół. Podczas uroczystości osoba wstępująca w obecności świadków wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, a także przyrzeka wierność Chrystusowi oraz składa obietnicę uczestniczenia w życiu Kościoła, poprzez udział w nabożeństwach i przystępowanie do Sakramentu Komuni Świętej, a także dbanie o dobro wspólnoty. Najważniejszym warunkiem wstąpienia do Kościoła luterańskiego są osobiste przekonania i sama wola związania swojego życia duchowego z naszym Kościołem. Za nimi powinien pójść osobisty kontakt z duchownym parafii, znajdującej się najbliżej miejsca zamieszkania zainteresowanej osoby. Taki kontakt pomoże ustalić formy poznawania Kościoła, jego życia i nauki. Pomocą w odszukaniu najbliższej parafii może być wyszukiwarka na stronie luteranie.pl.
 • Jak zorganizować tak zwany roczek dziecka?
  • Każda parafia razem z rodzicami chce cieszyć się z przeżytego pierwszego roku dziecka. Wtedy podczas nabożeństwa, przeważnie w liturgii, po wyznaniu wiary lub przed modlitwą powszechną w końcowej części nabożeństwa, odbywa się uroczyste błogosławieństwo jednorocznego dziecka i jego rodziców. Wówczas dziękujemy Bogu w modlitwie za ten rok i prosimy Go o dalsze błogosławieństwo. Aby zorganizować taką uroczystość należy zgłosić swój zamiar z odpowiednim wyprzedzeniem w kancelarii parafialnej lub bezpośrednio u duchownego.

   I przynosili do niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona, i błogosławił, kładąc na nie ręce.
   Ewangelia Marka 10,13-16
 • Jak zgłosić Chrzest Święty?
  • Chrzest Święty dziecka powinien być zgłoszony w kancelarii parafialnej lub u duchownego z odpowiednim wyprzedzeniem, aby można było właściwie przygotować się do tego sakramentu pod względem duchowym i formalnym. Rodzice dziecka (lub dorosły katechumen) osobiście zgłaszają się w kancelarii parafialnej wraz z skróconym odpisem aktu urodzenia wydanym przez Urząd Stanu Cywilnego. Na jego podstawie dane dziecka lub katechumena wpisywane są do księgi chrztów i do kartoteki parafialnej. Należy podać również podstawowe dane osobiste rodziców i rodziców chrzestnych. Chrzestni powinni być członkami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego lub członkami Kościoła, z którym jesteśmy we wspólnocie ołtarza i ambony (Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny). Dopuszcza się, aby jedno z rodziców chrzestnych było innego wyznania chrześcijańskiego. Rodzicami chrzestnymi w Kosciele ewangelicko-augsburskim nie mogą być ludzie, którzy z tego Kościoła wystąpili, ludzie niewierzący lub nie należący do żadnego Kościoła. Przed aktem Chrztu Świętego duchowny parafii przeprowadza rozmowę z rodzicami (i rodzicami chrzestnymi) na temat istoty Chrztu Św., wiary, zobowiązań i obowiązków rodziców i rodziców chrzestnych. Dorośli katechumeni przygotowywani są do Sakramentu Chrztu Świętego w podobny sposób jak osoby pragnące wstąpić do Kościoła luterańskiego. W tym przypadku Chrzest Święty jest jednocześnie doprowadzeniem do Sakramentu Ołtarza. Chrztu Świętego udziela się podczas nabożeństwa, przed wyznaniem wiary. Jest to sakrament, środek łaski Bożej i nie wiąże się z żadnymi opłatami formalnymi.
 • Jak zmienić parafię przy przeprowadzce do innej miejscowości?
  • Przy zmianie miejsca zamieszkania należy również zmienić parafię, do której się należy. Zgodnie prawem kościelnym osoby wyznania ewangelicko-augsburskiego powinny być członkami parafii, na terenie której przebywają. W związku z powyższym przeprowadzka do innej miejscowości winna pociągać za sobą zmianę przynależności parafialnej. Aby stać się członkiem nowej parafii należy powiadomić o swoim zamiarze dotychczasową parafię i poprosić o wydanie kartoteki lub przesłanie jej do kancelarii parafialnej w miejscowości, w której zamieszkaliśmy.
 • Czy mogę przyjść na nabożeństwo, mimo że nie jestem ewangelikiem?
  • Oczywiście! Każdy bez względu na wyznanie zaproszony jest do udziału w nabożeństwie. Zapraszamy wszystkich do słuchania Słowa Bożego i do wspólnej modlitwy.

Zadaj pytanie