english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Bytomscy streetworkerzy realizują nowy projekt

Są już w trzech dzielnicach

11.02.2017

Grupa Pedagogów Ulicy UNO rozpoczęła realizację nowego projektu pod nazwą "Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej”.


Bytomscy streetworkerzy realizują nowy projekt

Jego celem jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Bytomia poprzez działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych w postaci programu profilaktycznego "Rozwiń Skrzydła" dla 48 osób (24 dziewcząt i 24 chłopców) oraz Szkoły Mobilnej dla 200 dzieci i młodzieży  w okresie 24 miesięcy trwania projektu.

W ramach projektu przewidziano pedagogikę podwórkową o charakterze animacyjnym i profilaktyczno-wychowawczym, kierowaną do dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 6–16 lat, spędzających czas wolny na podwórku, placu zabaw osiedla mieszkaniowego, zamieszkałych w trzech dzielnicach Bytomia: Bobrek, Rozbark i Karb. Do tej pory bytomscy streetworkerzy, działali w Bobrku, a potem w Bobrku i Rozbarku.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Jest realizowany w partnerstwie z parafią ewangelicko-augsburską w Miechowicach. Bytomscy streetworkerzy są jednoską Centrum Misji i Ewangelizacji. Działają jako Grupa Pedagogów Ulicy UNO.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT).

Realizacja projektu została przewidziana od 1.01.2017 do 31.12.2018.