english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pamiątka Reformacji 2019

Tylko Chrystus

31.10.2019

31 października ewangelicy obchodzą Pamiątkę Reformacji i spotykają się na okolicznościowych nabożeństwach.


Pamiątka Reformacji 2019

"Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus". 1 Kor 3,11

31 października 1517 r.  w Wittenberdze augustiański zakonnik ks. dr Marcin Luter ogłosił 95 tez, które były propozycjami tematów do dyskusji o pokucie i odpustach. Wydarzenie to zapoczątkowało Reformację, czyli odnowę Kościoła chrześcijańskiego.

Marcin Luter chciał przypomnieć ówczesnemu Kościołowi o Bogu i jedynym źródle wiary jakim jest Pismo Święte. Przesłanie Reformacji streszcza się w krótkich zasadach: Tylko Jezus Chrystus jest Zbawicielem, Bożym Synem. Nie ma innych pośredników między Bogiem a człowiekiem. Tylko z Bożej łaski przez wiarę człowiek jest usprawiedliwiony.  Tylko Pismo Święte jest źródłem objawienia Boga i drogowskazem w życiu każdego chrześcijanina. Tylko poprzez Słowo Boże głoszone w kazaniu i sakramentach Duch Święty budzi wiarę.

Reformacja przypomniała znaczenie Bożego Słowa i podkreśliła, że Kościół powołany jest do głoszenia Ewangelii. Wskazała na indywidualną relację z Bogiem, odpowiedzialność za siebie, za innych ludzi i świat wokół nas. Ks. dr Marcin Luter podkreślił, że Boża łaska jest darem, którego nie da się kupić lub pozyskać, a Chrystus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Krzyż i zmartwychwstanie wyrywają człowieka z bezsilności i niemocy, wyzwalają każdą osobę, aby mogła prawdziwie służyć Bogu i innym.

Reformacja uruchomiła procesy, które nie tylko zmieniły sytuację religijną Europy, ale zapoczątkowały również głębokie przemiany w przestrzeni kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej. Ewangelicyzm wpłynął na rozwój kultury, języków narodowych, szkolnictwa, muzyki sakralnej, działalności społecznej oraz świadomości obywatelskiej w Europie.

Z Wittenbergi Reformacja wyruszyła w świat i stała się jego obywatelką. Dzisiaj Kościoły luterańskie na świecie liczą ok. 80 mln członków, a do dziedzictwa duchowego Reformacji przyznaje się kilkaset milionów chrześcijan.


Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce należy do rodziny Kościołów luterańskich, liczy ponad 60 000 wiernych. Podstawą nauki Kościoła jest Pismo Święte oraz jego wykład zawarty w Księgach Wyznaniowych.

Jak co roku nabożeństwo reformacyjne jest transmitowane przez telewizję.  31 października 2019 r. o godz. 17.00 w TVP2 będzie można oglądać nabożeństwo z kościoła ewangelicko-augsburskiego w Sorkwitach. 

____________________________
Przypominamy!
W dniu Pamiątki Reformacji osobom należącym do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przysługuje prawo zwolnienia od nauki lub pracy (Ustawa z dnia 13 maja 1994 r.  o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. z 2015 r. poz. 43.

Warunki zwolnienia zostały określone w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1153). Z ustawy wynika, że osoby należące do Kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy lub nauki na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii. Z kolei osoby niepełnoletnie mogą korzystać z tych praw na wniosek rodziców bądź opiekunów prawnych.

W ustawie wskazano również, że zwolnienie od pracy może być udzielone pod warunkiem odpracowania czasu zwolnienia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w dni ustawowo wolne od pracy lub pracę w godzinach nadliczbowych.

Szczegółowe zasady udzielania zwolnień zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy (Dz.U. 1999 nr 26 poz. 235)


zdj. pixabay/ Andreas Breitling