english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rozpoczyna się wiosenna sesja Synodu Kościoła

Synod Kościoła XIV kadencji w Warszawie

06.04.2018

Rozpoczyna się wiosenna sesja Synodu Kościoła

Trzecia sesja Synodu Kościoła XIV kadencji rozpocznie się w godzinach popołudniowych w piątek 6 kwietnia 2018 roku, w Centrum Luterańskim w Warszawie.

Obrady rozpoczną się nabożeństwem spowiednio-komunijnym w Sali Synodalnej o godz. 16:00. Kazanie wygłosi bp Paweł Hause, zwierzchnik diecezji mazurskiej.

Podczas wiosennej sesji Synod zajmie się podsumowiem działalności Kościoła w roku poprzednim.  

Porządek obrad 3. sesji XIV Kadencji
Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
Warszawa, 6 - 8 kwietnia 2018 roku
 
piątek, 6 kwietnia 2018
 
14.00 – 16.00 - przyjazd członków Synodu
16.00 - 17.15    nabożeństwo spowiednio-komunijne na rozpoczęcie Synodu
17.30 – 18.00 kolacja
18.00 – początek obrad
 
  1. Otwarcie Sesji
  1a. Ślubowanie nowego członka Synodu
  2. Wybór sekretarzy, komisji skrutacyjnej, komisji uchwał i wniosków
  3. Przyjęcie porządku obrad 3. sesji XIV Synodu Kościoła
  4. Przyjęcie protokołu z 2. sesji XIV Synodu
  5. Sprawozdanie Rady Synodalnej
  6. Dyskusja
  7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania
  8. Sprawozdanie Biskupa Kościoła
  9. Dyskusja
  10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania

Modlitwa na zakończenie dnia

sobota, 7 kwietnia 2018 
 
7.30 - 8.15    śniadanie
8.30 - 9.00    modlitwa poranna
9.00 – 11.00 obrady      
 
   11. Sprawozdanie merytoryczne Konsystorza
   12. Dyskusja
   13. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania
   14. Sprawozdanie finansowe za 2017
   15. Protokół Komisji Rewizyjnej
   16. Dyskusja
   17. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego
   18. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium
   19. Poprawki do preliminarza na rok 2018
   20. Dyskusja
   21. Głosowanie

11.00 - 11.30 przerwa 
11.30 - 14.00 obrady  
 
     21a. Wniosek Konsystorza dot. zabezpieczenia wkładu własnego parafii Cieszyn - remont kościoła Jezusowego ze środków unijnych   
    22. Dyskusja nad przesłanymi sprawozdaniami komisji synodalnych
    23. głosowanie nad przyjęciem sprawozdań komisji synodalnych
    24. dyskusja nad sprawozdaniem EDW
    25. głosowanie nad przyjęciem sprawozdania EDW
    26. dyskusja nad przesłanymi sprawozdaniami z życia diecezji
    27. dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami duszpasterstw środowiskowych i instytucji kościelnych
    27a. Informacja o Zgromadzeniu Ogólnym ŚFL w Windhuk i podjętym przesłaniu
    28. Wniosek nr 5/1/2017 dot. wpisania Prezesa Diakonii jako członka Synodu Kościoła z urzędu
    29. Wnioski nadesłane na sesję – cz. 1

14.00 - 16:00 - przerwa obiadowa
 
16.00 - 21.30 obrady (kolacja ok.18.30)
 
   30. Projekt przepisów dot. ochrony danych osobowych
   31. Dyskusja
   32. Głosowanie nad przyjęciem projektu przepisów dot. ochrony danych osobowych
   33. Przedstawienie stanowisk synodów diecezjalnych i diecezjalnych konferencji duchownych na temat konfirmacji
   34. Przedstawienie opinii komisji edukacji i wychowania, komisji teologiczno-pastoralnej Generalnego Wizytatora Nauczania Kościelnego dot. konfirmacji
   35. Dyskusja
   36. Wniosek o powołanie zespołu roboczego ds. konfirmacji
   36a. Informacje dot. uroczystości kościelnych w ramach obchodów 100-lecia niepodległości Polski (w diecezjach)
   37. Wnioski nadesłane na sesję – cz. 2
   38. Wybór sędziego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

Modlitwa wieczorna

niedziela, 8 kwietnia 2018
 
7.45 - 8.30    śniadanie
8.30 – 9.30  spotkania w komisjach synodalnych
10.00 - 11.30 nabożeństwo spowiednio-komunijne                    
11.45 - 14.00 obrady      
 
     39. Wnioski nadesłane na sesję, cz. 3
     40. Zapytania synodałów i odpowiedzi na nie
     41. Wolne wnioski
     42. Zakończenie 3. sesji XIV Synodu
 
od 14.00  lunch