english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Sympozjum o prawie do prywatności w Kościołach

Prawo do prywatności a Kościoły i inne związki wyznaniowe

21.03.2018

W dniu 15 marca br. w Centrum Luterańskim w Warszawie odbyło się pod patronatem Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ogólnopolskie sympozjum naukowe pt. Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych.


Sympozjum o prawie do prywatności w Kościołach

Konferencję patronatem objęli także: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Cyfryzacji i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a organizatorami byli Chrześcijańska Akademia Teologiczna (ChAT), Polska Rada Ekumeniczna (PRE) i Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego (PTPW).

Sympozjum było największą dotychczas w Polsce konferencją naukową poświęconą wyłącznie zagadnieniom prawa do prywatności w związkach wyznaniowych. Referaty obejmowały przede wszystkim zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, ale istotną częścią były także referaty poświęcone tajemnicy spowiedzi i tajemnicy duszpasterskiej. Wystąpiło trzydziestu referentów, reprezentujących środowiska naukowe z całej Polski, m.in. z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetów: Jagiellońskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Opolskiego, Mikołaja Kopernika, Warmińsko-Mazurskiego, Warszawskiego, Wrocławskiego oraz Zielonogórskiego, jak również dyrektor departamentu i koordynator reformy ochrony danych w Ministerstwie Cyfryzacji – dr Maciej Kawecki. Udział wzięło ponad 130 uczestników z kilkudziesięciu związków wyznaniowych na czele z bp Jerzym Samcem (zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Prezesem PRE), bp Markiem Izdebskim (zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego) oraz prezbiterem Mateuszem Wicharym (zwierzchnikiem Kościoła Chrześcijan Baptystów, Przewodniczącym Aliansu Ewangelicznego w RP). 

Bezpośrednim powodem organizacji Sympozjum były wyzwania stojące przed związkami wyznaniowymi w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które wejdzie w życie 25 maja 2018 r. Zgodnie z art. 91 tego aktu wspólnoty religijne, które na dzień wejścia w życie rozporządzenia nie będą stosowały szczegółowych zasad ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz nie wprowadzą specjalnego organu nadzorczego w tym zakresie, będą podlegały kognicji publicznego organu nadzoru. 

Celem sympozjum było zaprezentowanie obecnych i planowanych rozwiązań prawnych, poglądów i doświadczeń różnych związków wyznaniowych w zakresie prawa do prywatności, jak również zagadnień związanych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Po raz pierwszy publicznie przedstawiono założenia planowanych regulacji ochrony danych osobowych zgodnych z RODO przygotowanych przez Kościół rzymskokatolicki, Kościołów ewangelicko-augsburski, zespół ds. ochrony danych przy Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz organizatorów sympozjum dla tzw. rejestrowych związków wyznaniowych. Mimo pewnej różnorodności dotyczącej organizacji organu nadzorczego w każdym z nich, wszystkie zaprezentowane projekty były podobne co do ochrony praw jednostki oraz sposobów jej dochodzenia. Istotnym elementem było także przedstawienie inicjatyw związanych z ochroną tajemnicy duszpasterskiej, która – w odróżnieniu od tajemnicy spowiedzi – nie cieszy się ochroną państwa. 

Projekty aktów prawa kościelnego przygotowane na polecenie Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przez zespół prawników przeszły już opiniowanie Komisji Reformy Prawa przy Biskupie Kościoła, Synodalnej Komisji Prawnej, Konsystorza, Rady Synodalnej i Konferencji Biskupów, a przez Synod Kościoła będą rozpatrywane na jego najbliższej, kwietniowej sesji. 
Po zakończeniu procesu legislacyjnego w Kościele rozpoczną się szkolenia w zakresie RODO oraz przekazanie odpowiednich materiałów dla parafii i diecezji. Na podstawie nowych przepisów zostanie doprecyzowana kwestia zasad prawnych wstępowania i występowania z Kościoła, zasady przetwarzania danych i ich ochrona oraz utworzona zostanie Komisja Ochrony Danych Osobowych jako organ nadzorczy w tym zakresie dla całego Kościoła. 
 
tekst: dr Michał Hucał
o konferencji w mediach: Gazeta Prawna, wiadomosci.com