english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Aby miały życie w obfitości

Orędzie noworoczne Sekretarza Generalnego ŚFL

31.12.2019

O znaczeniu życia w obfitości pisze w orędziu noworocznym Sekretarz Generalny ŚFL, ks. dr Martin Junge.


Aby miały życie w obfitości

W orędziu noworocznym Sekretarz Generalny ŚFL, ks. dr Martin Junge odniósł się do tekstu z J 10, 10, który przedstawia Jezusa jako Dobrego Pasterza, a także spotkania Jezusa z dziećmi z Mt 19,13-14. Rozpoczął od wskazania na uczniów Jezusa, którzy byli tak zdezorientowani, że odganiali od Jezusa dzieci, chcąc go w ten sposób chronić. Nie po raz pierwszy - pisze ks. Junge - uczniowie źle zinterpretowali to, co było dla Jezusa najważniejsze. Ponieważ byli pełni zaangażowania i gorliwości dla Boga, to byli też narażeni na to, że zagubią to, co jest najistotniejsze w misji Jezusa. Podobne zjawisko obserwujemy zdaniem ks. Junge dzisiaj. Uczniowie Jezusa, zarówno Ci przed wiekami jak i współcześni, ostatecznie stawiają się na pierwszym miejscu. Misja dotyczy ich własnego sposobu myślenia, ich własnego poczucia tego, co jest słuszne i sprawiedliwe, przez co często tracą z oczu to, co jest słuszne i właściwe w oczach Boga. Tymczasem Jezus, pomagając uczniom i nam wszystkim w wątpliwościach i zamieszaniu, określa swoją misję w sposób zwięzły: Przyszedłem, aby miały życie, i to w obfitości (J 10, 10).
 
Życie w obfitości to takie, które cieszy się zarówno sprawiedliwością, jak i pokojem, nierozerwalnie związanymi ze sobą (Ps 85, 10). To życie, które rozkwita dzięki sprawiedliwym relacjom: zarówno pomiędzy ludźmi w zróżnicowanej ludzkiej wspólnocie, jak i z Bożym, dobrym stworzeniem. To życie, które pozwala Bogu być Bogiem, a ludziom stać się takimi, jakimi Bóg chce, aby byli: sprawiedliwymi ludźmi. Oznacza to kochanie Boga całym sercem, umysłem i duszą, kochanie bliźniego i troskę o Boże stworzenie (5 Mż 6, 4-7).
 
Spoglądając w kierunku nadchodzącego roku, ks. Junge zachęcił Kościoły, aby skupiły się na tym przesłaniu o życiu w obfitości, uczestnicząc w Bożej misji. W kontekście populizmu i coraz częstszego wykorzystywania Biblii do wykluczania i uciskania innych, usprawiedliwiania prześladowań lub przemocy wobec mniejszości, migrantów, ludności rdzennej i innych grup społecznych, Kościoły są wezwane do dalszego przekazywania orędzia ewangelicznego, które w centrum ma Chrystusa. "W czasach wykluczającego populizmu, milczenie nigdy nie jest opcją". 
 
Sekretarz Generalny ŚFL podkreślił, że w obliczu coraz powszechniejszej demagogii, Kościoły powinny "wyostrzyć duchowe rozeznanie", aby mogły świadczyć o przemieniającej obecności Boga w świecie: „Naszym powołaniem jest głoszenie Chrystusa i Jego darów dla ludzkości”. (por. Was Christum treibet – Marcin Luter).
 
Ks. Junge wskazuje również, że skoro zostaliśmy powołani do bycia uczniami, to powinniśmy opowiedzieć się za świętością Trójjedynego Boga, poprzez głoszenie dobrej nowiny o zbawieniu, służenie bliźnim, troszczenie się o stworzenie i opowiadanie się za tymi, którzy są wykluczeni i prześladowani. Sekretarz Generalny ŚFL zauważył, że właśnie poprzez "bycie pasterzami i dzięki holistycznej trosce o innych najlepiej przyjmujemy i wyrażamy misję Bożą: stajemy się wspólnotą, która służy i wypełnia wolę Bożą tak, aby nikt się nie zgubił". (Łk 15, 3-7).  
 
Ks. Junge wyraził uznanie dla Kościołów członkowskich na całym świecie, które angażują się w działania na rzecz inkluzywności i opieki, współczucia i miłości, pojednania, sprawiedliwości płci i klimatu. Zachęcił do wzajemnego wspierania się w tej służbie, aby "dar życia, objawiony i ofiarowany w Chrystusie, został przyjęty przez wszystkich". 

źródło: Światowa Federacja Luterańska
zdjęcie: Albin Hillert