english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rok Duszpasterstwa

Rok 2011 w Centrum Misji i Ewangelizacji jest tematycznie związany z biblijnym hasłem roku (wybór za Herrnhut): „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (List do Rzymian 12,21) oraz ogłoszonym przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce Rokiem Duszpasterstwa (wybór Synodu Kościoła).

Duszpasterstwo jest towarzyszeniem drugiej osobie, dotyczy relacji i emocji, jego podstawą jest uwzględnianie duchowego wymiaru życia i człowieczeństwa, dlatego powinno być ono cennym narzędziem wykorzystywanym w Kościele i dla Kościoła.Tematyka działań CME w roku 2011 zogniskowana jest wokół komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozmowy i dialogu. Komunikacja to podstawa każdej relacji, rozmowa to porozumiewanie się nie tylko za pomocą słów (komunikacja werbalna i pozawerbalna).

Komunikacja wymaga otwartości, bezpośredniości, prostolinijności, uczciwości i szczerości – te cechy życia chrześcijańskiego znajdują się w centrum naszego zainteresowania. Są one związane z prawdą i kłamstwem (życiem w prawdzie i życiem w zakłamaniu). Szczególnie pomocne będą tutaj dwa fragmenty biblijne: „Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich” (List do Efezjan 4,25) oraz „I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi” (Ewangelia Jana 8,32). Szczególnie istotne dla CME jest promowanie i prowadzenie systematycznych szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej i duszpasterstwa.

cme

Pobierz logo Roku Duszpasterstwa