english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wykaz skrótów biblijnych

WYKAZ SKRÓTÓW BIBLIJNYCH

1 Mż

1. Księga Mojżeszowa                     Stary Testament

2 Mż

2. Księga Mojżeszowa

3 Mż

3. Księga Mojżeszowa

4 Mż

4. Księga Mojżeszowa

5 Mż

5. Księga Mojżeszowa

Joz

Księga Jozuego

Sdz

Księga Sędziów

Rt

Księga Rut

1 Sm

1. Księga Samuela

2 Sm

2. Księga Samuela

1 Krl

1. Księga Królewska

2 Krl

2. Księga Królewska

1 Krn

1. Księga Kronik

2 Krn

2. Księga Kronik

Ezd

Księga Ezdrasza

Ne

Księga Nehemiasza

Est

Księga Estery

Hi

Księga Hioba

Ps

Księga Psalmów

Prz

Księga Przypowieści

Kz

Księga Kaznodziei

Pnp

Pieśń nad Pieśniami

Iz

Księga Izajasza

Jr

Księga Jeremiasza

Tr

Księga Trenów

Ez

Księga Ezechiela

Dn

Księga Daniela

Oz

Księga Ozeasza

Jl

Księga Joela

Am

Księga Amosa

Ab

Księga Abdiasza

Jon

Księga Jonasza

Mi

Księga Micheasza

Na

Księga Nahuma

Ha

Księga Habakuka

So

Księga Sofoniasza

Ag

Księga Aggeusza

Za

Księga Zachariasza

Ml

Księga Malachiasza

Mt

Ewangelia św. Mateusza             Nowy Testament

Mk

Ewangelia św. Marka

Łk

Ewangelia św. Łukasza

J

Ewangelia św. Jana

Dz

Dzieje Apostolskie

Rz

List do Rzymian

1 Kor

1. List do Koryntian

2 Kor

2. List do Koryntian

Ga

List do Galacjan

Ef

List do Efezjan

Flp

List do Filipian

Kol

List do Kolosan

1 Tes

1. List do Tesaloniczan

2 Tes

2. List do Tesaloniczan

1 Tm

1. List do Tymoteusza

2 Tm

2. List do Tymoteusza

Tt

List do Tytusa

Flm

List do Filemona

Hbr

List do Hebrajczyków

Jk

List św. Jakuba

1 P

1. List św. Piotra

2 P

2. List św. Piotra

1 J

1. List św. Jana

2 J

2. List św. Jana

3 J

3. List św. Jana

Obj

Objawienie św. Jana